Styrelsen välkomnar er till försäkringsåret 2024

Nyheter inför 2024

 • Premien. Ingen höjning av premien i år heller, däremot sänkning. Läs längre ner.
 • Självrisk. Ingen ändring av självrisken vid ersättning för veterinärvård.
 • Nya villkor. På stämman 19 april beslöts förändringar i försäkringsvillkoren. Ändringarna
  innebär inte så stora förändringar jämfört med tillämpningarna 2023. Läs nedanför.
 • Nyförsäkring och höjning. Nyförsäkring och höjning av värde får ske fram till sista december
  det år hästen fyller 15 år.
 • Besiktningsintyg. Intyg skall bifogas, vid nyförsäkring och höjning av värde, från och med
  15000 kr senast inom 14 dagar och får inte vara äldre än 14 dagar vid försäkringens
  tecknande.
 • Höjning av gränsen där vi kräver veterinärintyg. Veterinärintyg krävs vid införsäkring av häst
  från och med 15 000 kr och högre. Även vid höjning av värde.
 • Höjning av gräns för veterinärförsäkring. Veterinärförsäkring ingår vid försäkring från och
  med 15 000 kr.
 • Borttag av brandpremien. Brandförsäkring ingår för alla i den ordinarie försäkringen
 • Ändring av ”Fölspecialen”. Föl får från och med 10 dygn till högst 20 dygns ålder försäkras till
  ett livvärde av högst 15 000 kr utan veterinärintyg, ägaren ansvarar dock för att fölet är
  friskt. Hästen får kvarstå i försäkringen till den 1/1 det år den fyller 2 år. Då kan den försäkras
  upp utan intyg för högst 15 000 kr. Villkoret är att ingen ersättning har utgått under tiden.
  Efter ytterligare ett år, dvs. när hästen fyller två år, får på samma villkor höjning ske med
  högst 15000 kr.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Foster kan försäkras från stoets
  45:e dräktighetsdygn till och med 30 dygn före beräknad fölning. Som följd av ovan skall
  intyg om dräktighet vara utfört mellan 45:e dygnet och senast 30 dygn före fölning. Intyget
  får vara högst 14 dagar gammalt vid försäkringens tecknande.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Levande föl får på ”Fölspecialens”
  villkor försäkras. Dock får i ”tilläggsförsäkringens….” fall fölet försäkras för högst det värde
  fostrets försäkring tecknats. Höjning får i enlighet med ”fölspecialen” ske med högst 15 000
  kr, två i följd.
 • Ny premietabell för ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Ny tabell från 15000 till
  25000 som innebär samma premie som den ordinarie försäkringen
 • Veterinärförsäkringen. Ersätter kostnader, efter avdrag för självrisk, för sjukdomar och
  skador som uppkommit efter försäkringens tecknande. Vid ”livslånga” behandlingar ersätter
  försäkringen upp till ett år efter diagnos, därefter skall särskild överenskommelse ske om
  fortsättning.
 • Nytt ”tak” för veterinärersättning. Högst 40 000 kr. För momsregistrerad ägare är ny gräns
  32 000 kr.
 • Trotjänare. ”Taket” för ersättning blir 7 500 kr respektive 6 000 för momsregistrerad ägare.

Styrelsen välkomnar er till försäkringsåret 2023

Nyheter inför 2023

 • Höjning av gränsen där vi kräver veterinärintyg. Veterinärintyg krävs vid införsäkring av häst
  från och med 15 000 kr och högre, tidigare 10 000 kr. Intyg krävs även vid höjning av värde.
 • Höjning av gräns för veterinärförsäkring. Veterinärförsäkring ingår vid försäkring från och
  med 15 000 kr, tidigare 10 000 kr.
 • Höjning av försäkringsvärden. Som en följ av föregående höjs alla försäkringsvärden med
  5 000 kr. Det vill säga alla från 5 000 upp till 100 000 kr.
 • Borttag av brandpremien. Brandförsäkring ingår för alla i den ordinarie försäkringen. Ingen
  särskild premie.
 • Ändring av ”Fölspecialen”. Föl får från och med 10 dygn till högst 20 dygns ålder försäkras till
  ett livvärde av högst 15 000 kr utan veterinärintyg, ägaren ansvarar dock för att fölet är
  friskt. Hästen får kvarstå i försäkringen till den 1/1 det år den fyller 2 år. Då kan den försäkras
  upp utan intyg för högst 15 000 kr. Villkoret är att ingen ersättning har utgått under tiden.
  Tidigare var gränsen 10 000 kr respektive 10 000 kr.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Foster kan försäkras från stoets
  45:e dräktighetsdygn till och med 30 dygn före beräknad fölning, tidigare 90:e till 120:e
  dräktighetsdygn. Som följd av ovan skall intyg om dräktighet vara utfört mellan 45:e dygnet
  och senast 30 dygn före fölning. Intyget får vara högst 14 dagar gammalt vid försäkringens
  tecknande.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Levande föl får på ”Fölspecialens”
  villkor försäkras. Dock får i ”tilläggsförsäkringens….” fall fölet försäkras för högst det värde
  fostrets försäkring tecknats. Höjning får i enlighet med ”fölspecialen” ske med högst 15 000
  kr.
 • Ny premietabell. Ny premietabell som innebär ”oförändrad premie”. Det vill säga att en häst
  som tidigare varit försäkrad för 10 000 kr och betalat 860 kr premie. Blir värd 15 000 kr och
  får betala 860 kr och t.ex. häst som varit försäkrad för 50 000 kr har betalt 5 200 kr numer
  blir värd 55 000 kr och får betala 5 200 kr. . Observera att alla som tidigare har betalt särskild
  premie för brandförsäkring nu slipper det. Självklart får försäkringstagaren själv välja att även
  sänka värdet för att få ytterligare ”lägre” premie. Premietabellen innehåller nu en premie om
  290 kr för 5 000 kr häst upp till 13 400 kr för en häst med livvärde 105 000 kr. Premietabellen
  för ”tilläggsförsäkringen foster” har även den justerats ner ca 5 %.
 • Trotjänare. ”Taket” för ersättning blir 7 500 kr mot tidigare 6 000 kr. Respektive 6 000 mot
  tidigare 4 800 för momsregistrerad ägare. Premien oförändrad 500 kr per år.
 • Nytt ”tak” för veterinärersättning. Högsta veterinärersättning som utbetalas per år är lika
  med försäkringsvärde, dock högst 40 000 kr mot tidigare 31 250 kr. För momsregistrerad
  ägare är ny gräns 32 000 kr mot tidigare 25 000 kr.

Styrelsen välkomnar er till försäkringsåret 2021

Efter ett 2019 med stora ändringar i försäkringsvillkoren och 2020 där vi kan se effekter i det ekonomiska resultatet kan vi se fram mot 2021 med gott hopp.

Det här året bjuder på både sänkta premier och höjda ersättningar. Utöver det kommer du att få en återbetalning av premie som framgår av annat besked.

Studera ditt försäkringsbrev och din senaste faktura noga. Om det är fel någonstans, om du vill ändra på någonting eller mot förmodan inte vill ha någon försäkring? Hör av dig till ditt ombud omgående så vi slipper hålla på med betalningspåminnelser. Det går i regel bra med SMS eller mail.

En nyhet från och med 2019 var att vi inte kräver kvitton och intyg i original utan godtar kopior. Villkoret är att kopiorna är fullt läsbara, gäller även original. Läsbarheten blir försäkringstagarens ansvar. Kom ihåg att vi inte längre returnerar insända kvitton och intyg.

När det gäller ansökan om ersättning, kom ihåg följande:

 • att begära skriftlig diagnos och behandlingsjournal vid veterinärbehandling
 • recept vid apotekskostnader
 • att apotekskvitto måste ha ett besök eller rådgivning via telefon inom 7 dagar
 • intyg från veterinär när du söker liversättning
 • vid självdöda djur ta kontakt med ditt ombud.
 • i akuta situationer får du själv bestämma avlivning.

När du har något kvitto som du vill ha ersättning för kan du höra av dig till ditt ombud så ordnar vi det. Anteckna vilket konto du vill ha in pengarna på. Använd blanketterna som finns här på hemsidan.

Kolla dina kontaktuppgifter så att de stämmer. Meddela gärna mailadress.

Du kan alltid ringa till ditt ombud om du har några frågor om försäkringen.
OBS! Om du vill byta ombud? Titta i listan som finns på hemsidan och ta kontakt med den som du ”känner för” så går det säkert att byta. Ombudet är till för din kontakt med föreningen.

Hälsningar
Styrelsen Gotlands Södra Härads Kreaturförsäkringsförening

Välkommen till försäkringsåret 2020

Efter ett 2019 med stora ändringar i försäkringsvillkoren kan vi se fram mot ett nytt 2020 med tillförsikt.

Det här året bjuder på oförändrade premier och höjda ersättningar. Från och med 2020-01-01 är 10%-självrisken på liversättningarna borttagen och veterinärersättningarna är åter 50% på godkända veterinärkostnader.

En nyhet från och med 2019 var att vi inte kräver kvitton och intyg i original utan godtar kopior. Villkoret är att kopiorna är fullt läsbara, gäller även original. Läsbarheten blir försäkringstagarens ansvar. Kom ihåg att vi inte längre returnerar insända kvitton och intyg.

När du har fått försäkringsbrev och faktura vill vi att du noga kontrollerar dem. Om det är fel någonstans eller om du vill ändra på någonting hör av dig till ditt ombud så ordnar vi det. Om du inte vill ha försäkringen meddela ombudet så slipper vi att återkomma med påminnelse. Det går bra med SMS eller e-post.

Kom ihåg att begära skriftlig diagnos och behandlingsjournal vid veterinärbehandling. Kom även ihåg recept vid apotekskostnader och intyg från veterinär när du söker liversättning. Vid självdöda djur ta kontakt med ombudet. I akuta situationer får du själv bestämma avlivning.

När du har något kvitto som du vill ha ersättning för skall du ta kontakt med ditt ombud så ordnar vi det. Anteckna vilket konto du vill ha in pengarna på. Använd gärna blanketterna som finns på sidan Blanketter.

Slutligen, kolla att dina kontaktuppgifter stämmer och meddela oss gärna en e-postadress.

Du kan alltid ringa till ditt ombud när du har några frågor om försäkringen.

Nyheter 2019-01-01

Välkommen till ett nytt försäkringsår!

Efter en extrastämma i november 2018 har vi ändrade försäkringsvillkor att erbjuda för hästförsäkringarna. Nötförsäkringen är oförändrad från tidigare. Vi hoppas därigenom att kunna vara ett intressant alternativ även i fortsättningen. Ändringarna är avsedda att ge förutsättningar för rätt premienivå framöver.

Följande ändringar är de viktigaste jämfört med tidigare:

 • Försäkringen inriktar sig på att ersätta endast skador och olycksfall.
 • Nyförsäkring och höjning av värdet kan ske till och med det år hästen fyller 15 år.
 • Från och med det år hästen fyller 19 år sker ett åldersavdrag vid utbetalning av livförsäkring med 10% per år till och med det år hästen fyller 23 år. Ingen sänkning av värdet på grund av ålder sker. (från och med det år hästen fyller 24 utgår den ur försäkringen och trotjänareförsäkring kan tecknas enligt särskilt villkor)
 • Även i fortsättningen kan försäkring tecknas för varmblodig travhäst men undantag gäller enligt det nya villkoret.
 • Vid nyförsäkring och höjning av värde från och med 10 000 kr skall besiktningsintygintyg från leg. veterinär bifogas.
 • Införsäkring av föl har det blivit enklare så till vida att inget intyg krävs vid 10 000 kr och dessutom kan sådant skadefritt föl höjas med upp till 10 000 det år det fyller 2 år (se villkoret §1 l).
 • Den ordinarie fosterförsäkringen har nu blivit en fölförsäkring för de första 10 dagarna (§4), fosterförsäkring får tecknas separat enligt § 5.
 • I veterinärdelen har det även där blivit tydligare att skador och sjukdomar är vad som ersätts. (ersättningen för vaccinationer har försvunnit)
 • Hovvård och tandvård begränsas till enbart akuta skador se villkoret § 6.

Som ett komplement till villkoren kommer ett tillägg från styrelsen årligen som specificerar vissa belopp. Det viktigaste i år är att högsta veterinärersättning som utbetalas per häst och år blir lika med hästens livvärde upp till 25 000 kr + moms. Det betyder till exempel att en 10 000 kr-häst kan max erhålla 10 000 kr i veterinärersättning per år.

Som en övergång till det nya erbjuds alla hästar under 25 000 kr livvärde att utan veterinärintyg höja sitt livvärde med 10 000 kr till maximalt 25 000 kr. Villkoret är att hästen är född tidigast 2004, har varit försäkrad under 2018 och inte sökt eller erhållit ersättning för veterinärvård under 2018. Höjningen skall gälla från 1/1 2019 och söks så snart som möjligt.

En annan nyhet är att vi från och med 2019 inte kräver kvitton och intyg i original utan godtar kopior. Villkoret är att kopiorna är fullt läsbara, gäller även original. Läsbarheten blir försäkringstagarens ansvar.

Vi hoppas naturligtvis att de här förändringarna skall ge oss förutsättningar att fortsätta verksamheten och att även framöver vara bästa valet för försäkring av hästar på Gotland.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Styrelsen och våra ombud skulle vara tacksamma om ni kan kontakta ert respektive ombud via e-post, telefon eller sms och meddela er e-mailadress, telefon och eventuella övriga ändringar inför det nya försäkringsåret. Detta gör att vi kan snabbare få ut information till er. Se listan över alla ombud här.

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, vill vi även informera om att alla personuppgifter behandlas enligt gällande lag. Mer uppgifter kan fås från oss.