Villkor hästförsäkring

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor upplaga 2024-01-01
Gäller från 2024-01-01

Handlingar till ersättningsanspråk
Alla ersättningsanspråk skall sökas via föreningens ombud.
Ersättningsanspråk skall styrkas med kvitton och intyg i original eller kopia (observera kravet
på läsbarhet), original returneras inte.
Använd de blanketter som finns på föreningens hemsida. Använd en blankett för varje häst.

Hästar
Felfria hästar får försäkras från 5 000 kr upp till 14 000 kr med endast livförsäkring.
Från och med 15 000 kr gäller även veterinärförsäkring enligt villkoret.
Högsta livförsäkring är 50 000 kr, vid önskemål om högre värde skall särskild prövning göras
av styrelsen.
Besiktningsintyg och övrigt som åberopas vid försäkring får inte vara äldre än 14 dagar.
Brandförsäkring ingår i den ordinarie försäkringen.
Fölspecialen.
Högsta värde för försäkring enligt §1q är 15000 kr.
Högsta belopp för höjning enligt §1q är 15000 kr vid både 1:a och 2:a årsskifte.
Självrisk. Vid utbetalning av livförsäkringar avgår ingen självrisk.

Veterinärkostnader
Självrisk vid ersättning för veterinärkostnader är 45% d.v.s. 55% av godkända
veterinärkostnader ersättes.
Högsta utbetalda ersättning för veterinärkostnader, per häst och kalenderår, är lika med
hästens försäkrade livvärde. Dock högst 40 000 kr för ej momsregistrerad försäkringstagare
och 32 000 kr för momsregistrerad. Det belopp som först uppnås gäller.

Trotjänareförsäkring
Högsta belopp som betalas ut enligt villkoret
För ej momsregistrerad 7 500 kr.
För momsregistrerad 6 000 kr.

Försäkringsvillkor

§ 1 Försäkringen tecknas

a) Försäkringen gäller för försäkringsfall/skador som inträffar under försäkringstiden.

b) Häst kan nyförsäkras från 10 dagars ålder t.om det år den fyller 15 år. Från 1 januari det år hästen uppnår 15 års ålder, får försäkringsvärdet inte höjas. Som ny försäkring räknas inte, då i föreningen försäkrad häst, byter ägare.

Varmblodig travhäst kan försäkras. Försäkringen utgår inte vid rörelsestörning, hälta, operation av lösa benbitar och ryggsjukdom, på varmblodig travhäst.

c) Från och med det år hästen fyller 19 år görs ett åldersavdrag vid utbetalning av livförsäkring. Avdraget är 10 % första året och stiger med lika mycket under kommande 4 år.
Första januari det år hästen fyller 24 år utgår den ur försäkringen. Se även § 13.

d) Som ny försäkring räknas inte då i föreningen försäkrad häst byter ägare.

e) Till ansökan om försäkring av häst, med ett försäkringsvärde från och med 10.000 kronor, eller vid en höjning av livförsäkringsvärdet, ska ett besiktningsintyg från legitimerad veterinär, bifogas. Se också 1h. Föreningen kan begära en utökad veterinärundersökning, t.ex. röntgen. Vid eventuella anmärkningar i veterinärintyget, utfärdas en reservation på anmärkningen/arna, till dess ett nytt veterinärintyg styrker att anmärkningen/arna är borttagna. Reservation innebär att försäkringen inte gäller för reservationen i veterinärintyg, förrän reservationen är undanröjd i nytt veterinärintyg.

f) Försäkringen träder i kraft omedelbart den tecknats.

g) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren får inte teckna försäkring för djur som har skada eller sjukdom vilken försäkringstagaren känner till, eller borde känna till.

i) Om inte försäkringsvillkoren uppfylls kan ersättning reduceras eller nekas, samt försäkringstagaren uteslutas ur föreningen.

j) Styrelse och ombud har rätt att besiktiga häst och dess levnadsförhållanden

k) Alla ersättningsanspråk ska styrkas med kvitton, i original eller kopia. Inga kvitton återsändes till försäkringstagaren.

NYHET! Fölspecial.

Gäller för föl som försäkras inom lägst 10 dygn till högst 20 dygns ålder till ett livvärde av högst 10.000 kr. Inget veterinärintyg krävs.

Hästen får kvarstå i sådan försäkring till den 1 januari det år den fyller två år. Sådan häst kan då livförsäkras upp, med ytterligare 10.000:-  den 1 januari det år de fyller två år utan att uppvisa veterinärintyg. Ordinarie premie erläggs.

Förutsättningen för att kunna höja livförsäkringen, utan att uppvisa veterinärintyg, är att ersättningsuttag inte har utnyttjats under tiden från försäkringens tecknande till livförsäkringen önskar höjas. Har ersättningsuttag skett, ska veterinärintyg bifogas höjningsansökan. Om man önskar livförsäkra till ett högre värde, gäller vad som anges i 1e.

§2 Självrisk

a) Beviljad ersättning utbetalas efter avdrag för gällande självrisk.

b) Självrisken fastställs årligen av styrelsen.

§ 3 Delersättning (triangelmärkning)

Om en hästs användningsområde begränsas p.g.a sjukdom eller skada, kan delersättning utbetalas. Utbetalning sker med högst 70% av försäkringsvärdet. Innan delersättning kan utbetalas ska hästen frysmärkas, s.k. Triangelmärkning. Intyg från legitimerad veterinär ska bifogas ansökan.

Triangelmärkt häst får inte användas vid tävling eller i ekonomisk verksamhet.

Triangelmärkt häst kan försäkras med reservation efter ansökan till föreningen.

§ 4 Ordinarie fölförsäkring

Fölförsäkring, innebärande 30%  av moderstoets försäkringsvärde, ingår vid konstaterad dräktighet i försäkringen.

a) Föl, som under de 10 första levnadsdagarna efter födseln, dör eller på grund av sjukdom, olycksfall eller medfött fel inom denna tid måste avlivas, ersätts med 30% av moderstoets livförsäkringsvärde

b) Vid tvillingbörd eller mångbörd utbetalas ersättning som för enkelt foster. Om någon av fostren blir vid liv utgår ingen ersättning.

c) Ersättning för kastat eller förolyckat föl kan endast utgå två gånger till samma sto.

d) Kostnad för den veterinärvård som ges till fölet, under de första 10 levnadsdygnen, kan ersättas via moderns försäkring med högst det belopp som anges i styrelsens årliga tillägg. Modern kan, under samma år, aldrig utnyttja ersättningsbeloppet utöver vad som anges i styrelsens årliga tillägg. Är försäkringen redan utnyttjad innan fölet är 10 dygn, kan ingen ersättning utgå till fölet, om den inte har tilläggsförsäkring.

e) Ersättningen till sto och föl totalt för liv och veterinärkostnader kan inte överstiga stoets maximala ersättning.

§5. Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv.

Särskild livförsäkring för foster kan tecknas enligt nedanstående.

a) Foster kan försäkras från stoets 90:e till 120:e dräktighetsdygn

b) Försäkringen gäller t.o.m. fölets 9:e levnadsdygn.

c) Till ansökan om utbetalning av ersättning ska följande bifogas:

  1. dräktighetsintyg där dräktighetsundersökningen ska vara utförd mellan 90-120 dygns dräktighet. Intyget får inte vara äldre än 14 dagar vid försäkringens tecknande och senast vid 120 dygns dräktighet.
  2. Intyg på kastning eller veterinärintyg för fölets avlivning.

d) Vid tvillingbörd eller mångbörd utbetalas ersättning som för enkelt foster. Om någon av fostren blir vid liv utgår ingen ersättning.

e) Ersättning för kastat eller förolyckat föl kan endast utgå två gånger till samma sto.

f) Ersättning från ordinarie fosterförsäkring kan inte sökas då denna försäkring tecknats.

g) Kostnad för den veterinärvård som ges fölet under de första nio levnadsdygnen kan ersättas via moderstoets försäkring, dock högst det maximala belopp som villkorets tillägg föreskriver

§ 6 Veterinärvård

Ersättning för försäkrad häst kan utgå vid behandling av legitimerad veterinär enligt nedanstående.

a) sjukdom eller skada

b) tandvård, endast akuta skador kan ersättas.

c) transport, efter remiss från legitimerad veterinär kan transport ersättas med maximalt en ekonomi båtresa t.o.r. motsvarande lägsta pris för 1 person och 1 personbil med hästtransport. Remissen gäller för en sådan resa.

d) uppstallning på djursjukhus kan ersättas i maximalt 5 dygn. Ej foder.

e) receptföreskrivna läkemedel kan ersättas i anslutning till veterinärbehandling uthämtade inom 7 dygn efter utställande. Inklusive den medicin som lämnas vid behandlingstillfället. Avmaskningsmedel ersätts inte. Recept/kopia ska bifogas vid ansökan om ersättning för medicin som hämtas på apotek.

f) provtagning för analys av antikroppar;

g) åtgärd efter remiss från legitimerad veterinär gäller för högst en behandling. Remiss är giltig i högst 10 dagar. Tydlig remitterande diagnos ska bifogas från remitterande veterinär. Tydlig prognos ska bifogas från den remissen är utställd till.

i) Hovvård. Endast akuta skador kan ersättas.

j) Ersättning för veterinärvård kan utgå med högst det belopp som anges i styrelsens tillägg för aktuellt år.

k) Anspråk på ersättning skall följas av veterinärens diagnos och behandlingsjournal.

l) Högsta ersättning för veterinärvård anges i styrelsens årliga tillägg. Försäkringstagare som inte är redovisningsskyldig för moms kan ansöka om ersättning för veterinärkostnader inklusive moms. Redovisningsskyldig för moms kan ansöka om ersättning exklusive moms.

§ 7 Utlandsvistelse

Försäkrad häst kan ha försäkringsskydd i högst 6 månader vid utlandsvistelse. Därefter upphör försäkringen att gälla om inte annat avtalats.

§ 8 Försvinnande

För försäkrad häst som försvinner inom Sverige kan ersättning utgå tidigast 12 månader efter försvinnandet har anmälts till försäkringsbolaget. För häst som försvinner vid utlandsvistelse utgår ingen ersättning.

§ 9 Brand

Särskild tilläggsförsäkring omfattande förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda kan tecknas.

§10 Försäkringen omfattar inte

a) häst som redan vid försäkringens tecknande haft dolda fel, såsom sjukdom eller skada för vilken ersättning söks;

b) förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda. Särskild tilläggsförsäkring omfattande förlust eller skador som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda kan tecknas;

c) förlust eller skada som uppkommit till följd av sjukdom som faller under epizootilagen;

d) häst som under närmast föregående tre månader kommit från smittat område;

e) häst som avlivas eller förklaras obotlig i skada eller sjukdom som ersätts med allmänna medel. Om denna ersättning är lägre än försäkringsbeloppet ersätts dock mellanskillnaden;

f) häst som har blivit olämplig eller oduglig till arbete eller avel av annan orsak än påvisbar sjukdom eller olycksfall;

g) impotens hos hingst som inte står i samband med påvisbar sjukdom eller skada i könsorganen;

h) ofruktsamhet eller nymfomani hos sto;

i) lynnesfel. Dock kan detta fel prövas av styrelsen på begäran;

j) skönhetsfel, som inte inverkar på hästens avels- eller arbetsduglighet;

k) hovvård, tandraspning;

l) kastration, klapphingstoperation, behandling för fertilitetsstörning, dräktighetsundersökning;

m) viss vaccinering, läkemedel, medicinskt foder, foder;

n) transporter, besiktning, intygsskrivning samt destruktion;

o) behandling utförd av ej legitimerad veterinär;

p) mervärdesskatt för redovisningsskyldig;

q) förlust eller skada till följd av krig eller upplopp.

§11 Försäkringen gäller inte då försäkringstagaren har visat försumlighet.

Ersättning av försäkrad häst utgår inte då:

a) försäkringstagaren, eller den i vars vård hästen är anförtrodd, förorsakat sjukdom eller skador genom vanvård, vårdslöshet, misshandel, överansträngning;

b) vid sjukdomens början eller skadans inträffande, veterinär inte omedelbart har anlitats;

c) försäkringstagaren ådragit häst smittsam sjukdom genom att den förts till ort som av myndighet förklarats smittad, eller därigenom att försäkringstagaren från sådan ort fört annat djur eller i övrigt inte uppfyllt givna föreskrifter angående smittsamma husdjurssjukdomars hämmande;

d) häst dött eller har måst avlivas på grund av att försäkringstagaren ej följt veterinärens föreskrifter för djurs vårdande;

e) försäkringstagaren lämnat falska eller vilseledande upplysningar vid försäkringens tecknande;

f) försäkringstagaren vid tiden för skadans inträffande häftar i skuld till föreningen för förfallna premier;

g) häst är försäkrad i annat bolag eller förening utan styrelsens medgivande.

§ 12 Försäkringen upphör: 

a) första januari det år hästen fyller 24 år;

b) så snart häst har sålts eller på annat sätt avyttrats. Inom 14 dagar skall även anmälas till ombudet då häst övergår i annan persons ägo genom köp, arv eller överlåtelse;

c) då försäkringstagaren har avträtt sina tillgångar i konkurs, och konkursboet inte inom 14 dagar efter förvaltarvalet skriftligen anmält att boet övertagit försäkringstagarens skyldigheter;

d) då försäkringstagaren har uttagit ersättning för skadade och sjuka hästar som väsentligt överstiger vad som är inbetalt i premier under de senaste fyra åren. Föreningen äger då rätt att säga upp gällande avtal, samt vägra nyförsäkring. Skriftlig varning skall utgå efter tre år;

e) vid uppsägning enligt följande: I de fall försäkrad häst inte varit föremål för ersättning, kan uppsägning av försäkring ske från nästkommande månadsskifte. Sådan uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e följande månad för eventuell återbetalning av premie.

§ 13 Trotjänarförsäkring

a) För häst från 24 år som utgått ur den ordinarie försäkringen.

b) Försäkringen innebär att en ersättning kan utbetalas, när hästen självdör eller avlivas/slaktas i samband med olycksfall, eller avlivats/slaktas på grund av annan orsak.

c) Ingen övre åldersgräns tillämpas.

d) Ersättning enligt denna försäkring utbetalas för faktiska kostnader för Avlivning, borttransport, destruktion och nedgrävning/begravning.

e) Om hästen genom slaktlikvid eller på annat sett ersatts avdrages motsvarande summa före utbetalning.

f) Vid ansökan om utbetalning av ersättning skall bifogas intyg om hästens död samt kvitto i original på kostnader som ersättningen sökes för.

g) Ersättning enligt denna försäkring anges i styrelsens tillägg till försäkringsvillkoren. OM försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig betalas ersättning för kostnader exklusive moms.

h) Årlig premie för denna försäkring fastställes av styrelsen och betalas i enlighet med § 14.

§ 14 Premie

a) Premiens storlek fastställs av styrelsen i oktober månad före avsett år.

b) Premie skall vara inbetald till föreningen senast 30 dagar efter försäkringens tecknande, och skall gälla till nästkommande årsskifte, såvida inte annat särskilt avtalats. Om premien inte betalas inom avtalad tid äger föreningen rätt att ta ut ränta enligt räntelagen. Vid obetald premie ännu trettio dagar efter första påminnelsen upphör försäkringen att gälla från och med dagen för tecknandet.

c) Avtal om att delbetala årspremien kan göras. I detta fall har föreningen rätt att debitera särskild avgift.

d) Förfallen skuld eller återstående del av årspremie inklusive avgifter och räntor dras av vid utbetalning av ersättningar.

e) För ersatt häst betalas helårspremie.