Villkor för hästförsäkringen
(Klicka på länken ovan för en utskriftsvänlig version i PDF-format)

HÄSTFÖRSÄKRING

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01

HANDLINGAR TILL ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Alla ersättningsanspråk skall sökas på våra blanketter och styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 1 år från senaste årsskiftet.
Alla originalhandlingar återsänds om så önskas.Vid utbetalning av liv- och fosterförsäkring samt vid triangelmärkning avdrages en självrisk om 10 % .

HÄSTAR

Felfria hästar oavsett ras eller kön får försäkras från 5000 kr och upp till högst 50 000 kr. Vid önskemål om högre värde tar styrelsen beslut efter särskild prövning. Veterinärförsäkringen träder ikraft först vid 10 000 kr värde.

Veterinärvårdskostnader:
Receptförskriven medicin som uthämtas inom en vecka kan ersättas. Receptet eller bestyrkt kopia bifogas.
Ersättningsanspråk för veterinärkostnader skall åtföljas av diagnos och behandlingsjournal.
Remiss enligt § 6 i villkoren är giltig i 2 månader om inget annat anges.
Är försäkringstagaren inte redovisningsskyldig för moms ersätts 45 % av kostnaden inkl moms, dock högst 31 250 kr per häst och år.
Är försäkringstagaren redovisningsskyldig för moms ersätts 45 % av kostnaden exkl moms, dock högst 25 000 kr per häst och år.

Försäkringsvillkor

§ 1 Försäkringen tecknas

a)  Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder.

b)  Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år.

c)  Från och med första januari det år häst fyller 15 år får den inte höjas i försäkringsvärde.

Nedtrappning av försäkringsvärdet med 10 % per år startar första januari det år hästen fyller 21 år och pågår till och med det år hästen är 25 år.

Första januari det år hästen fyller 26 år utgår den ur försäkringen.

d) Som ny försäkring räknas inte då i föreningen försäkrad häst byter ägare.

e)  Häst får inte upptas till högre värde än marknadsvärdet.

f) Till ansökan om försäkring av häst med ett försäkringsvärde av högre belopp än 10.000 kronor, liksom vid en större höjning, skall ett besiktningsintyg från leg. veterinär bifogas.

g)  Försäkringen träder i kraft omedelbart den tecknats.

h)   Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

i)  Försäkringstagaren får inte teckna försäkring för djur som har skada eller sjukdom vilken försäkringstagaren känner till, eller borde känna till.

j)  Om inte försäkringsvillkoren uppfylls kan ersättning reduceras eller nekas, samt  försäkringstagaren uteslutas ur föreningen.

k)  Styrelse och ombud har rätt att besiktiga häst och dess levnadsförhållanden.

l)  Alla ersättningsanspråk skall styrkas med intyg och kvitton i original.

§  2  Självrisk

a) Beviljad ersättning utbetalas efter avdrag för gällande självrisk.

b) Självrisken fastställs årligen av styrelsen.

§ 3 Delersättning (Triangelmärkning)

Om häst inte längre kan användas till det den var ämnad på grund av sjukdom eller skada, kan delersättning utbetalas med upp till 70% av försäkringsvärdet.

Hästen skall dock kunna leva vidare ur både veterinärmedicinsk och djurskyddssynpunkt.

Har delersättning utgått erfordras att hästen identifieras genom märkning utförd av veterinär, så kallad triangelmärkning. Triangelmärkt häst får inte delta i tävling.

§ 4 Ordinarie fosterförsäkring

Fosterförsäkring, innebärande 30 % av moderstoets försäkringsvärde, ingår vid konstaterad dräktighet i försäkringen.

a)  Föl, som under de trettio första dagarna efter födelsen dör eller på grund av sjukdom, olycksfall eller medfött fel inom denna tid måste avlivas, ersätts med 30% av moderstoets försäkringsvärde.

b)  Foster, som efter tredje dräktighetsmånaden genom kastning eller förlossningshinder går förlorat, ersätts med 30% av moderstoets försäkringsvärde.

c) Vid tvillingbörd eller mångbörd utbetalas ersättning som för enkelt foster. Om någon av fostren blir vid liv utgår ingen ersättning.

d) Ersättning för kastat eller förolyckat föl kan endast utgå två gånger till samma sto.

e) Kostnad för den veterinärvård som ges fölet under de första trettio levnadsdygnen kan ersättas via   moderstoets försäkring, dock högst 25 000 kr per häst och år.

§ 5 Tilläggsförsäkring för foster, liv

Särskild livförsäkring för foster kan tecknas enligt nedanstående.

a) Foster kan försäkras vid moderstoets konstaterade dräktighet, dock tidigast från och med 45:e dräktighetsdygnet.

b)  Försäkringen gäller till och med fölets 10:e levnadsdygn.

c)  Till ansökan om utbetalning av ersättning  skall bifogas följande:

1. betäckningsbevis,

2. dräktighetsintyg där dräktighetsundersökningen inte får vara utförd tidigare än 14 dagar innan försäkringstillfället,

3. intyg på kastning eller veterinärintyg för fölets avlivning.

d) Vid tvillingbörd eller mångbörd utbetalas ersättning som för enkelt foster. Om någon av fostren blir vid liv utgår ingen ersättning.

e) Ersättning för kastat eller förolyckat föl kan endast utgå två gånger till samma sto.

f) Ersättning från ordinarie fosterförsäkring kan inte sökas då denna försäkring tecknats.

g) Kostnad för den veterinärvård som ges fölet under de första tio levnadsdygnen kan ersättas via moderstoets försäkring, dock högst 25 000 kr per häst och år.

§ 6 Veterinärvård

Ersättning för försäkrad häst utgår vid behandling av legitimerad veterinär eller på remiss från legitimerad veterinär enligt nedanstående:

a) sjukdom eller skada;

b) tandvård, borttagning av vargtänder;

c) transport till djursjukhus efter remiss;

d) uppstallning på djursjukhus, dock ej foderkostnad;

e) receptförskrivna läkemedel i anslutning till veterinärbehandling, inklusive den medicin som lämnas vid behandlingstillfället;

f) provtagning för analys av antikroppar;

g) vaccination av hästinfluensa, stelkramp samt virusabort;

h) alternativbehandling efter remiss från veterinär;

i) hovvård efter remiss från veterinär;

j) högsta summa som utbetalas i veterinärvårds-ersättning utgör 25 000 kronor per häst och kalenderår.

§ 7 Utlandsvistelse

Försäkrad häst har försäkringsskydd i 6 månader vid utlandsvistelse. Därefter upphör försäkringen att gälla, såvida inget annat avtalats.

§ 8 Försvinnande

För försäkrad häst som försvinner inom Sverige utgår ersättning vid 6 månader efter det att försvinnandet anmälts till försäkringsbolaget.

För häst som försvinner vid utlandsvistelse utgår ingen ersättning.

§ 9 Brand

Särskild tilläggsförsäkring omfattande förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda kan tecknas.

§ 10 Försäkringen omfattar inte:

a) häst som redan vid försäkringens tecknande haft dolda fel, såsom sjukdom eller skada för vilken ersättning söks;

b) förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda;

Särskild tilläggsförsäkring omfattande förlust eller skador som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda kan tecknas;

c) förlust eller skada som uppkommit till följd av sjukdom som faller under epizootilagen;

d) häst som under närmast föregående tre månader kommit från smittat område;

e) häst som avlivas eller förklaras obotlig i skada eller sjukdom som ersätts med allmänna medel. Om denna ersättning är lägre än försäkringsbeloppet ersätts dock mellanskillnaden;

f) häst som har blivit olämplig eller oduglig till arbete eller avel av annan orsak än påvisbar sjukdom eller olycksfall;

g) impotens hos hingst som inte står i samband med påvisbar sjukdom eller skada i könsorganen;

h) ofruktsamhet eller nymfomani hos sto;

i) lynnesfel. Dock kan detta fel prövas av styrelsen på begäran;

j) skönhetsfel, som inte inverkar på hästens avels- eller arbetsduglighet;

k) hovvård, tandraspning;

l)  kastration, klapphingstoperation, behandling för fertilitetsstörning, dräktighetsundersökning;

m) viss vaccinering, läkemedel, medicinskt foder, foder;

n) transporter, besiktning, intygsskrivning samt destruktion;

o) behandling utförd av ej legitimerad veterinär;

p) mervärdesskatt för redovisningsskyldig;

q) förlust eller skada till följd av krig eller upplopp.

§ 11 Försäkringen gäller inte då försäkringstagaren har visat försumlighet.

Ersättning av försäkrad häst utgår inte då:

a) försäkringstagaren, eller den i vars vård hästen är anförtrodd, förorsakat sjukdom eller skador genom vanvård, vårdslöshet, misshandel, överansträngning;

b) vid sjukdomens början eller skadans inträffande, veterinär inte omedelbart har anlitats;

c) försäkringstagaren ådragit häst smittsam sjukdom genom att den förts till ort som av myndighet förklarats smittad, eller därigenom att försäkringstagaren från sådan ort fört annat djur eller i övrigt inte uppfyllt givna föreskrifter angående smittsamma husdjurssjukdomars hämmande;

d) häst dött eller har måst avlivas på grund av att försäkringstagaren ej följt veterinärens föreskrifter för djurs vårdande;

e) försäkringstagaren lämnat falska eller vilseledande upplysningar vid försäkringens tecknande;

f) försäkringstagaren vid tiden för skadans inträffande häftar i skuld till föreningen för förfallna premier;

g) häst är försäkrad i annat bolag eller förening utan styrelsens medgivande.

§ 12 Försäkringen upphör:

a) första januari det år hästen fyller 26 år;

b) så snart häst har sålts eller på annat sätt avyttrats.
Inom 14 dagar skall även anmälas till ombudet då häst övergår i annan persons ägo genom köp, arv eller överlåtelse;

c) då försäkringstagaren har avträtt sina tillgångar i konkurs, och konkursboet inte inom 14 dagar efter förvaltarvalet skriftligen anmält att boet övertagit försäkringstagarens skyldigheter;

d) då försäkringstagaren har uttagit ersättning för skadade och sjuka hästar som väsentligt överstiger vad som är inbetalt i premier under de senaste fyra åren. Föreningen äger då rätt att säga upp gällande avtal, samt vägra nyförsäkring. Skriftlig varning skall utgå efter tre år;

e) vid uppsägning enligt följande: I de fall försäkrad häst inte varit föremål för ersättning, kan uppsägning av försäkring ske från nästkommande månadsskifte. Sådan uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e följande månad för eventuell återbetalning av premie.

§ 13 Trotjänareförsäkring

a) För häst från 26 år som utgått ur den ordinarie försäkringen.

b) Försäkringen innebär att en ersättning kan utbetalas när hästen självdör eller avlivas/slaktas i samband med olycksfall eller avlivas/slaktas på grund av annan orsak.

c) Ingen övre åldersgräns tillämpas.

d) Ersättning enligt denna försäkring utbetalas för faktiska kostnader för avlivning, borttransportering, destruktion och nedgrävning/begravning.

e) Om hästen genom slaktlikvid eller på annat sätt ersatts, avdrages motsvarande summa före utbetalning.

f) Vid ansökan om utbetalning av ersättning skall bifogas intyg om hästens död samt kvitto i original på kostnader som ersättning sökes för.

g) Ersättning enligt denna försäkring kan utgå med högst 5 000 kr + moms. Om försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig betalas ersättning för kostnader exklusive moms.

h) Årlig premie för denna försäkring fastställs av styrelsen och betalas i enlighet med villkorets § 14.

§ 14 Premie

a) Premiens storlek fastställs av styrelsen i oktober månad före avsett år.

b) Premie skall vara inbetald till föreningen senast 30 dagar efter försäkringens tecknande, och skall gälla till nästkommande årsskifte, såvida inte annat särskilt avtalats.

Om premien inte betalas inom avtalad tid äger föreningen rätt att utta ränta enligt räntelagen.

Vid obetald premie ännu trettio dagar efter första påminnelsen upphör försäkringen att gälla från och med dagen för tecknandet.

c) Avtal om att betala premie halvårsvis kan göras. I detta fall har föreningen rätt att ta ut skälig ränta för andra halvårets premie.

d) Förfallen skuld dras vid skadetillfället.

e) För ersatt häst betalas helårspremie.