Villkor nötdjursförsäkring

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor upplaga 2019-01-01
Gäller från 2023-01-01

NÖTKREATUR
Felfria nötkreatur får försäkras upp till 10 000 kr. Önskas högre värde skall särskild prövning göras av styrelsen.
För nötförsäkring med veterinärersättning gäller självrisken 16 % av besättningens försäkrade totalvärde.
För nötförsäkring utan veterinärersättning gäller självrisken 12 % av besättningens försäkrade totalvärde.

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2019-01-01

HANDLINGAR TILL ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Alla ersättningsanspråk skall sökas via föreningens ombud och styrkas med kvitton och intyg i original eller kopia (observera kravet på läsbarhet). Använd gärna de blanketter som finns på föreningens hemsida.

NÖTKREATUR

Felfria nötkreatur får försäkras upp till 10 000 kr enligt 2 alternativ enligt nedanstående. I det fall högre värde önskas skall särskild prövning göras av styrelsen. Besiktningsintyg och övrigt som åberopas vid försäkring får inte vara äldre än 1 månad.

  1. Nötförsäkring med veterinär – Ersätter dött eller avlivat djur samt godkända veterinärkostnader. Självrisken utgör 16 % av besättningens försäkrade totalvärde.
  2. Nötförsäkring utan veterinär – Ersätter dött eller avlivat djur. Självrisken utgör 12 % av besättningens försäkrade totalvärde.

Försäkringsvillkor (från och med 2011-0101)

Försäkringens omfattning

Nötdjur kan försäkras efter två alternativa former. Dock skall samtliga försäkrade djur i besättningen omfattas av ett och samma av nedanstående två alternativ:

1) Nötförsäkring med veterinärvård:

  • Dödsfall ersätts
  • Veterinärvårdskostnader ersätts

2) Nötförsäkring utan veterinärvård:

  • Dödsfall ersätts
  • Veterinärvårdskostnader ersätts inte

Där försäkringstagare har hela sin nötdjursbesättning försäkrad, kan djuren delas i olika grupper, t ex: tjurar, kor och kvigor över 2 års ålder, ungnöt från 1 till 2 års ålder samt ungnöt 10 dagar till 1 års ålder.

I varje grupp uppges hur många djur som ingår samt deras medelvärde.

§ 1 Försäkringen tecknas

a)  Nötdjur kan försäkras vid 10 dagars ålder.

b)  Som ny försäkring räknas inte då i föreningen försäkrat nötdjur byter ägare.

c) Nötdjur får ej upptagas till högre värde än marknadsvärdet.

d)  Försäkringen träder i kraft omedelbart den har tecknats.

e) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

f) Försäkringstagaren får inte teckna försäkring för nötdjur som har skada eller sjukdom vilken försäkringstagaren känner till, eller borde känna till.

g) Om inte försäkringsvillkoren uppfylls kan ersättning reduceras eller nekas, samt försäkringstagaren uteslutas ur föreningen.

h) Styrelse och ombud har rätt att besiktiga nötdjur och deras levnadsförhållanden.

§  2  Självrisk

a) Beviljad ersättning utbetalas efter avdrag för gällande självrisk.

b) Självrisken fastställs årligen av styrelsen.

§ 3 Veterinärvård

Ersättning av försäkrat nötdjur utgår vid behandling av legitimerad veterinär eller på remiss från legitimerad veterinär vid:

a) sjukdom eller skada;

b) receptförskrivna läkemedel i anslutning till veterinärbehandling, inklusive den medicin som lämnas vid behandlingstillfälle;

c) provtagning för analys av antikroppar;

d) alternativbehandling efter remiss från veterinär;

e) akut klövvård efter remiss från veterinär;

f) vaccination mot piroplasmos.

§ 4 Försäkringen omfattar inte:

a) nötdjur som redan vid försäkringens tecknande haft dolda fel, såsom sjukdom eller skada för vilken ersättning söks;

b) förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda;

c) förlust eller skada som uppkommit till följd av sjukdom som faller under epizootilagen;

d) nötdjur som under närmast föregående tre månader har kommit från smittat område;

e) nötdjur som avlivas eller förklaras obotligt i skada eller sjukdom som ersätts med allmänna medel. Om denna ersättning är lägre än försäkringsbeloppet ersätts dock mellanskillnaden;

f) nötdjur som blivit olämpligt eller odugligt till produktion av annan orsak än påvisbar sjukdom eller olycksfall;

g) impotens hos tjur som inte står i samband med påvisbar sjukdom eller skada i könsorganen;

h) ofruktsamhet eller nymfomani hos ko;

i) lynnesfel. Dock kan detta fel prövas av styrelsen på begäran;

j) skönhetsfel, som inte inverkar på nötdjurets avels- eller produktionsförmåga;

k) sjukdom som orsakats av, är, eller har varit tuberkulos;

l) avhorning, klövvård, kastration;

m) behandling för fertilitetsstörning;

n) dräktighetsundersökning;

o) vaccinering;

p) besiktning, intygsskrivning;

q) läkemedel, medicinskt foder, foder;

r) transporter och destruktion;

s) behandling utförd av ej legitimerad veterinär;

t) mervärdesskatt för redovisningsskyldiga;

u) förlust eller skada till följd av krig eller upplopp.

§ 5 Försäkringen gäller inte då försäkringstagaren har visat försumlighet.

Ersättning av försäkrat djur utgår inte, då:

a) försäkringstagaren, eller den i vars vård djuret är anförtrott, förorsakat sjukdom eller skador genom vanvård, vårdslöshet, misshandel, överansträngning;

b) vid sjukdomens början eller skadans inträffande veterinär inte omedelbart anlitats;

c) försäkringstagaren ådragit nötdjur smittsam sjukdom genom att det förts till ort som av myndighet förklarats smittad, eller därigenom att han från sådan ort fört annat djur eller i övrigt inte uppfyllt givna föreskrifter angående smittsamma husdjurssjukdomars hämmande;

d) nötdjur dött eller har måst avlivas på grund av att försäkringstagaren inte följt veterinärens föreskrifter för djurs vårdande;

e) försäkringstagaren lämnat falska eller vilseledande upplysningar vid försäkringens tecknande;

f) försäkringstagaren vid tiden för skadans inträffande häftar i skuld till föreningen för förfallna premier;

g) nötdjur är försäkrat i annat bolag eller förening utan styrelsens medgivande.

§ 6 Försäkringen upphör:

a) så snart nötdjur har försålts eller på annat sätt avyttrats. Inom 14 dagar skall även anmälas till ombudet då nötdjur övergår i annan persons ägo genom köp, arv eller överlåtelse;

b) då försäkringstagaren har avträtt sina tillgångar i konkurs, och konkursboet inte inom 14 dagar efter förvaltarvalet skriftligen anmält att boet övertagit försäkringstagarens skyldigheter;

c) om försäkringstagaren har uttagit ersättning för skadade och sjuka djur som väsentligt överstiger vad som är inbetalt i premie under de senaste fyra åren. Föreningen äger då rätt att säga upp gällande avtal, samt vägra nyförsäkring. Skriftlig varning skall utgå efter tre år;

d) vid uppsägning enligt följande: I de fall försäkrat nötdjur inte varit föremål för ersättning, kan uppsägning av försäkring ske från nästkommande månadsskifte. Sådan uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e följande månad för eventuell återbetalning av premie.

§ 8 Premie

a) Premiens storlek fastställs av styrelsen i oktober månad före avsett år.

b) Premie skall vara inbetald till föreningen senast 30 dagar efter försäkringens tecknande, och skall gälla till nästkommande årsskifte, såvida inte annat särskilt avtalats.

Om premien inte betalas inom avtalad tid, äger föreningen rätt att utta ränta enligt räntelagen.

Vid obetald premie ännu trettio dagar efter första påminnelsen upphör försäkringen att gälla från och med dagen för tecknandet.

c) Avtal om att betala premie halvårsvis kan göras. I detta fall har föreningen rätt att ta ut skälig ränta för andra halvårets premie.

d) Förfallen skuld dras vid skadetillfället.

e) För ersatt nötdjur betalas helårspremie.